Formulár kategórie ZŠ2 (ZS2)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovateľ:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 po?et žiakov k 15.9.2017po?et tried
Po?et žiakov v špeciálnych triedach  
z toho:  
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom  
po?et žiakov - skupina 1  
po?et žiakov - skupina 2  
po?et žiakov - skupina 3  
po?et žiakov - skupina 4  
po?et žiakov - skupina 5  
po?et žiakov - skupina 6  
Po?et žiakov v bežných triedach  
z toho:  
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom  
po?et žiakov so športovou prípravou  
po?et žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane žiakov z rodín v hmotnej núdzi  
     z toho: po?et žiakov z rodín v hmotnej núdzi  
Po?et žiakov v športových triedach  
z toho:  
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom  
po?et žiakov so športovou prípravou  
po?et žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane žiakov z rodín v hmotnej núdzi  
     z toho: po?et žiakov z rodín v hmotnej núdzi  
Po?et žiakov, o ktorých škola nemá informácie  
Po?et žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR  
Po?et ostatných žiakov  
Po?et žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu od?atia slobody v elokovanom pracovisku  
Po?et žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu od?atia slobody individuálne vzdelávaných  
Celkový po?et žiakov  
z toho:  
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom  
po?et žiakov, ktorí sa u?ia jazyk národnostnej menšiny  
po?et individuálne za?lenených žiakov (okrem žiakov špec. tried) - skupina 1  
po?et individuálne za?lenených žiakov (okrem žiakov špec. tried) - skupina 2  
po?et individuálne za?lenených žiakov (okrem žiakov špec. tried) - skupina 3  
po?et individuálne za?lenených žiakov (okrem žiakov špec. tried) - skupina 4  
po?et individuálne za?lenených žiakov (okrem žiakov špec. tried) - skupina 5  
po?et individuálne za?lenených žiakov (okrem žiakov špec. tried) - skupina 6  
celkový po?et individuálne za?lenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried)  
Príspevok na lyžiarske kurzy  
o?akávaný po?et žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zú?astnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018