Formulár kategórie ŠZŠ (SZS)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovateľ:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 k 15.9.2017
Po?et žiakov v triedach 
z toho 
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom 
Skupina 1 
Skupina 2 
Skupina 3 
Skupina 4 
Skupina 5 
Skupina 6 
Po?et žiakov, o ktorých škola nemá informácie 
Po?et žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR 
Po?et ostatných žiakov 
Po?et žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu od?atia slobody v elokovanom pracovisku 
Po?et žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu od?atia slobody individuálne vzdelávaných 
Celkový po?et žiakov  
Príspevok na lyžiarske kurzy a školy v prírode 
po?et žiakov na prvom stupni v dennej forme štúdia 
o?akávaný po?et žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zú?astnia školy v prírode v roku 2018 
po?et žiakov na druhom stupni v dennej forme štúdia 
o?akávaný po?et žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zú?astnia lyžiarskeho výcviku v roku 2018