Formulár kategórie SOŠ15 (SOS15)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovateľ:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 k 15.9.2017z 1. st?pca: po?et žiakov v triedach nad rámec výkonov ur?ených vo VZN VÚCz 1. st?pca: po?et žiakov v odboroch nad rozsah potrieb trhu prácez 1. st?pca: po?et žiakov v odboroch s nedostato?ným po?tom absolventov pre potreby trhu práce
Po?et žiakov v dennom štúdiu    
z toho:    
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom    
po?et individuálne za?lenených žiakov - skupina A    
po?et individuálne za?lenených žiakov - skupina B    
po?et individuálne za?lenených žiakov - skupina C    
po?et žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním    
po?et žiakov, ktorí vykonávajú praktické vyu?ovanie v SPV    
po?et žiakov, ktorí vykonávajú praktické vyu?ovanie v SOP alebo ŠH    
po?et žiakov v skrátenej forme štúdia    
po?et žiakov v duálnom vzdelávaní    
o?akávaný po?et žiakov, ktorí sa zú?astnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018    
Po?et žiakov vo ve?ernom štúdiu    
z toho:    
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom    
po?et žiakov, ktorí vykonávajú praktické vyu?ovanie v SPV    
po?et žiakov, ktorí vykonávajú praktické vyu?ovanie v SOP alebo ŠH    
po?et žiakov v skrátenej forme štúdia    
po?et žiakov v duálnom vzdelávaní    
Po?et ostatných žiakov    
Po?et žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu od?atia slobody v elokovanom pracovisku    
Po?et žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu od?atia slobody individuálne vzdelávaných    
Celkový po?et žiakov    
z toho:    
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom    
po?et individuálne za?lenených žiakov    
po?et žiakov vykonávajúcich praktické vyu?ovanie v SPV    
po?et žiakov, ktorí vykonávajú praktické vyu?ovanie v SOP alebo ŠH