Formulár kategórie ŠGYM (SGYM)

Škola / školské zariadenie:Zriaďovateľ:
IČO:  IČO: 
Eduid:  Eduid: 
Názov:  Názov: 
Sídlo:
 
Sídlo:
 
Okres:  Okres: 
Kraj:  Kraj: 
 k 15.9.2017z 1. st?pca: po?et žiakov v triedach nad rámec výkonov ur?ených vo VZN VÚC
Po?et žiakov v skupine športov 1  
Po?et žiakov v skupine športov 2  
Po?et žiakov v skupine športov 3  
Po?et žiakov v dennom štúdiu  
z toho:  
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom  
po?et individuálne za?lenených žiakov - skupina A  
po?et individuálne za?lenených žiakov - skupina B  
po?et individuálne za?lenených žiakov - skupina C  
po?et žiakov, ktorí vykonávajú športovú prípravu v škole  
o?akávaný po?et žiakov, ktorí sa zú?astnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018  
Po?et ostatných žiakov  
Celkový po?et žiakov  
z toho:  
po?et žiakov s iným vyu?ovacím jazykom  
po?et individuálne za?lenených žiakov