Pokyny k vypĺňaniu údajov

 1. CSPP - Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
 2. CVC - Centrum vo?ného ?asu
 3. DC - Diagnostické centrum
 4. ESTRAV - Externé stravovanie
 5. GYM - Gymnázium
 6. INT - Školský internát
 7. INTZAM - Prepo?ítaný po?et ped. zamestnancov - INT
  (max. na 2 desatinné miesta)
 8. KON - Konzervatórium
 9. LVS - Lie?ebno-výchovné sanatórium
 10. MSZAM - Prepo?ítaný po?et ped. zamestnancov - MŠ
  (max. na 2 desatinné miesta)
 11. RC - Reeduka?né centrum
 12. SGYM - Športové gymnázium
 13. SKD - Školský klub detí
 14. SMS - Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 15. SMSZ - Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení
 16. SOP - Stredisko odbornej praxe, Školské hospodárstvo
 17. SOS01 - Stredná odborná škola
 18. SOS02 - Stredná odborná škola
 19. SOS03 - Stredná odborná škola
 20. SOS04 - Stredná odborná škola
 21. SOS05 - Stredná odborná škola
 22. SOS06 - Stredná odborná škola
 23. SOS07 - Stredná odborná škola
 24. SOS08 - Stredná odborná škola
 25. SOS09 - Stredná odborná škola
 26. SOS10 - Stredná odborná škola
 27. SOS11 - Stredná odborná škola
 28. SOS12 - Stredná odborná škola
 29. SOS13 - Stredná odborná škola
 30. SOS14 - Stredná odborná škola
 31. SOS15 - Stredná odborná škola
 32. SOSSP - Stredná odborná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 33. SPOU - Odborné u?ilište, praktická škola
 34. SPV - Stredisko praktického vyu?ovania
 35. SSKD - Školský klub detí pri škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 36. SSKDZ - Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení
 37. SSS - Stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 38. STRAV - Zariadenie školského stravovania
 39. SZAM - Prepo?ítaný po?et ped. zamestnancov - škola
  (max. na 2 desatinné miesta)
 40. SZAMS - Prepo?ítaný po?et ped. zamestnancov - súkromná škola
  (max.2 desatinné miesta)
 41. SZS - Základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 42. SZSZ - Základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení
 43. ZS1 - Základná škola 1. stupe?
 44. ZS2 - Základná škola 2. stupe?