Základná škola

Základná škola 2. stupeň

Všeobecné informácie

V Eduzbere sa údaje za základnú školu vypĺňajú samostatne za 1. stupeň do kategórie ZŠ1 a  za 2. stupeň do kategórie ZŠ2.

Do formulára sa doplnili nové riadky :

·         počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane žiakov z rodín v hmotnej núdzi

·          z toho počet žiakov z rodín v hmotnej núdzi

 

Do prvého doplneného riadku škola uvedie údaje za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí

a)     majú vyjadrenie CPPPaP o tom, že ich špeciálne výchovnovzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí alebo

b)     pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi   a títo žiaci nemajú vyjadrenie CPPPaP.

Škola  uvedie údaj za toho istého žiaka zo sociálne znevýhodneného len jedenkrát.

 

Škola uvedie iba tých žiakov, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede (nie sú vzdelávaní formou školskej integrácie a nie sú v špeciálnej triede - § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).

Údaj za žiakov, ktorí pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a nemajú vyjadrenie CPPPaP, uvedie škola aj do samostatného riadku. Ide o údaj o žiakoch uvedený v písmene b).

 

 

V druhom stĺpci formulára  škola  uvedie pri vybraných položkách počet tried, v ktorých sa žiaci vzdelávajú.

 

V Eduzbere uvedie škola zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

Ak má škola otvorené triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálna trieda pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) alebo športové triedy, uvedú sa žiaci týchto tried do samostatných položiek.

 

Vypĺňanie údajov

 

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet žiakov v špeciálnych triedach

 

Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R(0306 až 0311), S(3+10+17+24). Ak je pri bežnej škole zriadená špeciálna trieda, žiaci tejto triedy sa nevykazujú vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 ale vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 4-01.

Vypĺňa sa, ak je na škole zriadená špeciálna trieda pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, poruchami správania, pre žiakov so zrakovým, sluchovým, mentálnym, telesným, viacnásobným postihnutím, pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, pre žiakov hluchoslepých a trieda pre žiakov so všeobecným  intelektovým nadaním. Trieda sa zriaďuje spravidla pre jednu z vyššie uvedených kategórií žiakov a môže sa do nej zaradiť žiak len na základe písomného súhlasu rodiča a ostatných náležitostí ako pri prijatí do špeciálnej školy. Počet žiakov sa uvedie do tej skupiny zdravotného znevýhodnenia, pre ktorú bola trieda zriadená.

z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny).

Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R(0306 až 0311), S(3+10+17+24). V prípade, že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

počet žiakov - skupina 1

 

V skupine 1 sa uvedie počet žiakov v triedach, ktoré boli zriadené pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 104 ods. 7 a 9 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Z celkového počtu žiakov školy doplňte počet žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v triedach pre žiakov s intelektovým nadaním.

počet žiakov - skupina 2

 

V skupine 2 sa uvedie

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu A (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s poruchou správania (§ 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

počet žiakov - skupina 3

 

V skupine 3 sa uvedie

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu B (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),

slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

nedoslýchavý žiak, žiak s kochleárnym implantátom (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

žiak s telesným postihnutím okrem nechodiacich žiakov (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

počet žiakov - skupina 4

 

V skupine 4 sa uvedie

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

nepočujúci žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. c vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

nevidiaci žiak (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

žiak s telesným postihnutím - nechodiaci žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.)

počet žiakov - skupina 5

 

V skupine 5 sa uvedie

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu C (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu A (§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.),

počet žiakov - skupina 6

 

V skupine 6 sa uvedie

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu B alebo variantu C (§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.),

hluchoslepý žiak (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Počet žiakov v bežných triedach

Uvedie sa počet žiakov vo všetkých triedach 5.-9.ročníka ZŠ okrem žiakov v triedach, ktorí sú uvedení v samostatných položkách - okrem žiakov športových tried a ostatných žiakov (oslobodených od povinnosti dochádzať do školy, fyzických osôb navštevujúcich vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania, žiakov, ktorí navštevujú zahraničnú školu na území SR, žiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho učebného plánu), žiakov špeciálnych tried, žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR, žiakov, o ktorých škola nemá informácie a žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01, R(0306 až 0310), S3 okrem žiakov športových tried, ostatných žiakov, žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR a žiakov, o ktorých škola nemá informácie.

z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny).

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01, R(0306 až 0310), S3 okrem žiakov športových tried, ostatných žiakov, žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR, a žiakov, o ktorých škola nemá informácie.

V prípade, že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

            počet žiakov so športovou prípravou

Uvedú sa žiaci, ktorí sa zúčastňujú športovej prípravy.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje. Doplňte počet žiakov so športovou prípravou.

Žiak základnej školy sa zúčastňuje športovej prípravy na základe

• psychodiagnostického vyšetrenia vykonaného v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

• zdravotnej spôsobilosti a

• splnenia špeciálnych schopností (výkonnosť v príslušnom športe).

            počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane žiakov z rodín v hmotnej núdzi

 

Uvedú sa údaje za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí

a)      majú vyjadrenie CPPPaP o tom, že ich špeciálne výchovnovzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí ( § 2 písm. j), § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z.- školský zákon) alebo

b)      pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 9f  ods.3 zákona č. 597/2003 Z. z.) a títo žiaci nemajú vyjadrenie CPPPaP.

 

Škola uvedie toho istého žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia len jedenkrát.

.

 

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01, R(0306 až 03010), S35 + počet žiakov v hmotnej núdzi

                    z toho počet žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Uvedú sa žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 9f  ods.3 zákona č. 597/2003 Z. z.) a títo žiaci nemajú vyjadrenie z  centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje. Doplňte počet žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Počet žiakov v športových triedach

Uvedú sa žiaci, ktorí navštevujú športové triedy zo všetkých ročníkov.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje. Doplňte počet žiakov v uvedených triedach.

Žiak základnej školy sa zaraďuje do športovej triedy na základe

psychodiagnostického vyšetrenia vykonaného v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

zdravotnej spôsobilosti a

splnenia špeciálnych schopností (výkonnosť v príslušnom športe).

z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

            počet žiakov so športovou prípravou

Uvedú sa žiaci, ktorí sa zúčastňujú športovej prípravy.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje. Doplňte počet žiakov so športovou prípravou.

Žiak základnej školy sa zúčastňuje športovej prípravy na základe

• psychodiagnostického vyšetrenia vykonaného v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

• zdravotnej spôsobilosti a

• splnenia špeciálnych schopností (výkonnosť v príslušnom športe).

            počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane žiakov z rodín v hmotnej núdzi

 

Uvedú sa údaje za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí

a)      majú vyjadrenie CPPPaP o tom, že ich špeciálne výchovnovzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí ( § 2 písm. j), § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z.- školský zákon) alebo

b)      pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 9f  ods.3 zákona č. 597/2003 Z. z.) a títo žiaci nemajú vyjadrenie CPPPaP.

 

Škola uvedie toho istého žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia len jedenkrát.

.

 

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01, R(0306 až 03010), S35 + počet žiakov v hmotnej núdzi

                    z toho počet žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Uvedú sa žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 9f  ods.3 zákona č. 597/2003 Z. z.) a títo žiaci nemajú vyjadrenie z  centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje. Doplňte počet žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Počet žiakov, o ktorých škola nemá informáciu           

Uvedú sa žiaci, ktorí :

k 15. septembru príslušného školského roka neospravedlnene vynechali viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci (§ 5 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z.).

Ide o žiakov, ktorí sa  z neznámych dôvodov do 15. 9. nezúčastnili vyučovania.

Patria sem aj žiaci, ktorí  sa vzdelávajú mimo územia SR ( §23 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.- školský zákon a ktorí nepredložili doklad o navštevovanej škole v zahraničí.

 

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR

Uvedú sa žiaci, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR (§ 23 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a ktorí predložili doklad o navštevovanej škole v zahraničí a žiaci, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR (§ 23 písm. e)  zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci

 

 

a) ktorým ich zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole (§ 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon). Žiakovi, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a je v domácom ošetrení, poskytuje škola podľa § 24 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon individuálne vyučovanie v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne (napr. z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, tehotenstva);

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet ostatných žiakov, t. j.

spolu = a) + b) + c) +d) +e)  .

b) prvého stupňa základnej školy individuálne vzdelávaní (§ 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon); Individuálne vzdelávanie žiaka zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy (§ 24 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon);

 

c) navštevujúci vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania (§ 30 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

 

 

d)  ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola),

 

 

e) ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho učebného plánu (§ 23 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

 

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v detašovanej triede

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola vzdelávanie v elokovaných pracoviskách v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 29 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje. Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody individuálne vzdelávaných

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola individuálne vzdelávanie v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu ( § 24 ods. 2 písm. c) zákona č, 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje. Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Celkový počet žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov školy.

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01, R (0306 až 0310), S3 + počet žiakov navštevujúci kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania a výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R(0306 až 0311), S(3+10+17+24) + počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov školy s iným vyučovacím jazykom.

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 R (0306 až 0310), S3 + počet žiakov navštevujúci kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania a výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R(0306 až 0311), S(3+10+17+24)+ počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

V prípade dvojjazyčnej školy je súčtom uvedených údajov pre obidva vyučovacie jazyky.

         počet žiakov, ktorí sa učia jazyk národnostnej menšiny

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov 5. až 9. ročníka, ktorí sa učia jazyk národnostnej menšiny.

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 Prílohy_ZŠ (list menšiny – spolu žiaci v 5. až 9. ročníku).

        počet individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried) - skupina 1

V skupine 1 sa uvedie počet žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z

Doplňte počet žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

        počet individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried) - skupina 2

V skupine 2 sa uvedie

 

žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

 

žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.),

Doplňte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením.

žiak s poruchou správania (§ 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),

 

žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

        počet individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried) - skupina 3

V skupine 3 sa uvedie

 

žiak so stredným stupňom mentálneho postihnutia  (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.),

 

žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),

 

slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

Doplňte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením.

nedoslýchavý žiak, žiak s kochleárnym implantátom (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

 

žiak s telesným postihnutím okrem nechodiacich žiakov (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

        počet individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried) - skupina 4

V skupine 4 sa uvedie

 

nepočujúci žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. c vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

 

nevidiaci žiak (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

Doplňte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením.

žiak s telesným postihnutím - nechodiaci žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.)

 

        počet individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried) - skupina 5

V skupine 5 sa uvedie

 

žiak s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.),

 

žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s viacnásobným postihnutím (§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.),

Doplňte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením.

žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.),

 

        počet individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried) - skupina 6

V skupine 6 sa uvedie

 

žiak so stredným stupňom mentálneho postihnutia s viacnásobným postihnutím alebo žiak s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia s viacnásobným postihnutím (§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.),

 

žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.),

Doplňte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením.

hluchoslepý žiak (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

celkový počet individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried)

Vypočítaný údaj je celkový počet individuálne začlenených žiakov školy (okrem žiakov špeciálnych tried, žiakov uvedených v položke „Ostatní žiaci“ a žiakov chorých a zdravotne oslabených).

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu individuálne začlenených žiakov (okrem žiakov špeciálnych tried, žiakov uvedených v položke „Ostatní žiaci“ a žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorí nie sú zahrnutí v položke „Ostatní žiaci“) s príslušným druhom zdravotného znevýhodnenia alebo intelektového nadania.

Príspevok na lyžiarsky výcvik

očakávaný počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku v roku 2018

Z celkového počtu žiakov v dennej forme štúdia  na druhom stupni sa uvedie očakávaný počet žiakov, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2018 lyžiarskeho výcviku a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť  hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni danej základnej školy v školskom roku 2017/2018.

Doplňte počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku a na ktorých škola žiada príspevok.

 

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.