Špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení

Základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení (Špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení)

Všeobecné informácie

Vypĺňajú školy pri zdravotníckych zariadeniach alebo školy, ktoré majú triedy pri zdravotníckych zariadeniach, alebo školy, ktorých pedagogickí zamestnanci vzdelávajú žiakov v zdravotníckom zariadení (§ 97 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) podľa stavu k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

 

Vypĺňanie údajov

 

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

  počet žiakov – skupina A

Uvedie sa počet žiakov podľa stavu v triednych knihách v triedach základnej školy a špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení alebo počet žiakov, ktorí sú vzdelávaní v zdravotníckom zariadení, kde nie je zriadená škola alebo trieda.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov.

  počet žiakov – skupina B

Uvedie sa počet žiakov podľa stavu v triednych knihách v triedach základnej školy a špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím okrem skupiny A a C alebo počet žiakov, ktorí sú vzdelávaní v zdravotníckom zariadení, kde nie je zriadená škola alebo trieda.

 V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov.

  počet žiakov – skupina C

Uvedie sa počet žiakov na lôžku – nechodiacich podľa stavu v triednych knihách v triedach základnej školy a  špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pri zdravotníckom zariadení alebo počet žiakov, ktorí sú vzdelávaní v zdravotníckom zariadení, kde nie je zriadená škola alebo trieda.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov.

Celkový počet žiakov pri zdravotníckom zariadení

Vypočítaný údaj je celkový počet žiakov v škole resp. triedach pri zdravotníckom zariadení podľa stavu k 15. 9. 2017.