Špeciálna základná škola

Základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Všeobecné informácie

 

Tento formulár používajú všetky typy základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V Eduzbere uvedie škola zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

Žiaci navštevujúci školu pri zdravotníckom zariadení sa do tohto formulára neuvádzajú. Údaje o nich je treba vyplniť do formulára pre základnú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení.

Do formulára základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uvádzajú všetci žiaci školy, ktorí navštevujú základný stupeň vzdelávania, a to žiaci navštevujúci základnú školu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorých intelekt je v norme, žiaci navštevujúci špeciálnu základnú školu, ktorá je zriadená pre žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a žiaci navštevujúci základnú školu pre žiakov s nadaním. Žiaci sa rozpíšu do podpoložiek podľa všeobecného intelektového nadania alebo druhu zdravotného postihnutia.

Je potrebné dodržať zásadu, že každý žiak školy sa môže uviesť iba v jednej podpoložke.

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet žiakov v triedach:

Vypĺňajú školy, ktoré majú triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Uvedie sa počet žiakov vo všetkých triedach denného štúdia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov v triedach, ktorí sú uvedení v samostatných položkách, t. j. okrem žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ostatných žiakov (oslobodených od povinnosti dochádzať do školy), žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a žiakov, o ktorých škola nemá informácie. V ďalších riadkoch sa žiaci rozdelia podľa druhu postihnutia alebo intelektového nadania. Každý žiak môže byť v príslušných riadkoch podľa druhu postihnutia alebo intelektového nadania uvedený len raz.

Ak má škola triedy s rôznym druhom postihnutia alebo intelektového nadania vypĺňa za každú triedu samostatný štatistický výkaz. Súčet údajov vo výkazoch dáva počet žiakov za celú školu. Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R(0316), S(3+10+17+24).

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny).

Údaj zodpovedá počtu žiakov s príslušným druhom postihnutia alebo intelektového nadania
z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R(0426), S(4+8+10+12+14+16+18).

V prípade že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

  počet žiakov - skupina 1

 

V skupine 1 sa uvedie počet žiakov v triedach, ktoré boli  zriadené pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.).

Z celkového počtu žiakov školy doplňte počet žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v špeciálnych triedach.

počet žiakov - skupina 2

 

V skupine 2 sa uvedie

žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu A (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s poruchou správania (§ 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

počet žiakov - skupina 3

 

V skupine 3 sa uvedie

žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu B (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),

slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

nedoslýchavý žiak, žiak s kochleárnym implantátom  (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

žiak s telesným postihnutím okrem nechodiacich žiakov (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

počet žiakov  - skupina 4

 

V skupine 4 sa uvedie

nepočujúci žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

nevidiaci žiak (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

žiak s telesným postihnutím - nechodiaci žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.)

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

počet žiakov - skupina 5

 

V skupine 5 sa uvedie

žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu C (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu A (§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.),

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

počet žiakov  - skupina 6

 

V skupine 6 sa uvedie

žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu B alebo variantu C (§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.),

žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.),

hluchoslepý žiak (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Z celkového počtu žiakov školy uveďte počet žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach.

Počet žiakov, o ktorých škola nemá informácie

Uvedú sa žiaci, ktorí:

k 15. septembru príslušného školského roka neospravedlnene vynechali viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci (§ 5 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. ).

Ide o žiakov, ktorí sa  z neznámych dôvodov do 15. 9. nezúčastnili vyučovania.

Patria sem aj žiaci, ktorí  sa vzdelávajú mimo územia SR ( §23 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.- školský zákon a ktorí nepredložili doklad o navštevovanej škole v zahraničí).

 

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR

Uvedú sa žiaci, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR (§ 23 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a ktorí predložili doklad o navštevovanej škole v zahraničí a žiaci, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR (§ 23 písm. e)  zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R1004, S2 okrem žiakov, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a žiakov prvého stupňa základnej školy individuálne vzdelávaných.

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci
a) ktorým ich zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole (§ 24  ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).   Žiakovi, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a je v domácom ošetrení, poskytuje škola podľa § 24 ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon individuálne vyučovanie v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne (napr. z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, tehotenstva);

b)  prvého stupňa základnej školy individuálne vzdelávaní (§ 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon); Domáce vzdelávanie žiaka zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy (§ 24  ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon);

 

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R1004, S2 okrem žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v elokovanom pracovisku

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola vzdelávanie v elokovanom pracovisku v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody individuálne vzdelávaných

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola individuálne vzdelávanie v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Celkový počet žiakov

Vypočítaný údaj je celkový počet žiakov školy.

Údaj zodpovedá počtu žiakov s príslušným druhom postihnutia alebo intelektového nadania

a)       z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 4-01,

R 0426, S(4+8+10+12+14+16+18) (vrátane intelektovo nadaných žiakov)

b)       počtu žiakov vzdelávaných mimo SR

c)       počtu ostatných žiakov

d)       počtu žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Príspevok na lyžiarske kurzu a školy v prírode

 

počet žiakov na prvom stupni v dennej forme štúdia

Uvedú sa žiaci v dennej forme štúdia, ktorí navštevujú prvý stupeň základnej školy (§ 29 ods. 4 v spojení s § 95 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.) a pre špeciálne základné školy so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 95 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.) sa uvedú žiaci prípravného a 1. až 4. ročníka (§ 6 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.).

 

Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R(0301 až 0305), S(3+10+17+24).

 

očakávaný počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zúčastnia školy v prírode v roku 2018

Z celkového počtu žiakov v dennej forme štúdia na prvom stupni sa uvedie očakávaný počet žiakov, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2018 školy v prírode a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni danej základnej školy v školskom roku 2017/2018  (obmedzenie platí len pre základné školy, ktoré majú žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa).

Doplňte počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zúčastnia školy v prírode a na ktorých škola žiada príspevok.

 

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

 

počet žiakov na druhom stupni v dennej forme štúdia

Uvedú sa žiaci v dennej forme štúdia navštevujúci druhý stupeň základnej školy (§ 29 ods. 4 v spojení s § 95 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.) a pre špeciálne základné školy so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím (§ 94 ods. 2 písm. a) a § 95 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.) sa uvedú žiaci 5. až 9. ročníka A variantu, 5. až 10. ročníka B a C variantu (§ 6 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.)

Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R(0306 až 0311), S(3+10+17+24).

 

 

očakávaný počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018

Z celkového počtu žiakov v dennej forme štúdia na druhom stupni sa uvedie očakávaný počet žiakov, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2018 lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť  hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni danej základnej školy v školskom roku  2017/2018.

Doplňte počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku a na ktorých škola žiada príspevok.

 

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.