Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov

 

Všeobecné informácie

 

V Eduzbere uvedie škola údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na priamej výchovnovzdelávacej činnosti v škole (vrátane špeciálnych tried) podľa učebného plánu.

                                                                                                                               

Školy všetkých zriaďovateľov uvádzajú údaje o prepočítanom počte zamestnancov školy do kategórie ŠZAM alebo ŠZAMS (súkromní zriaďovatelia).

 

V Eduzbere uvedie materská škola a školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na priamej výchovnovzdelávacej činnosti, v materskej škole do kategórie MŠZAM a v školskom internáte do kategórie INTZAM.

 

Do pracovnej triedy dva sa zaraďuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, v špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením.

 

Odborní zamestnanci sa v Eduzbere nevykazujú a tiež sa nevykazujú pedagogickí zamestnanci, s ktorými škola, resp. školské zariadenie uzavrela dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Zriaďovatelia súkromných škôl, ktorí nepostupujú pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pri odmeňovaní postupujú podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce:

a)      zadávajú údaje o zaradení pedagogických zamestnancov do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa popísaných v nasledujúcej tabuľke,

b)     nevykazujú údaje o kreditových príplatkoch.

 

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried a príslušných pracovných tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do  kariérového stupňa

 

Kategória PZ

Stupeň vzdelania

Kariérový stupeň

Platová trieda

 

ÚSO

nekvalifikovaný

7

učiteľ MŠ,

ÚSO

začínajúci

7

vychovávateľ,

ÚSO

samostatný

8

a MOV

ÚSO

s I. atestáciou

9

 

VŠ I. stupňa

nekvalifikovaný

8

 

VŠ I. stupňa

začínajúci

8

 

VŠ I. stupňa

samostatný

9

 

VŠ I. stupňa

s I. atestáciou

10

 

VŠ II. stupňa

nekvalifikovaný

9

 

VŠ II. stupňa

začínajúci

9

 

VŠ II. stupňa

samostatný

10

 

VŠ II. stupňa

s I. atestáciou

11

 

VŠ II. stupňa

s II. atestáciou

12

 

Kategória PZ

Stupeň vzdelania

Kariérový stupeň

Platová trieda

 

ÚSO

nekvalifikovaný

7

 

ÚSO

začínajúci

7

 

ÚSO

samostatný

8

 

ÚSO

s I. atestáciou

9

 

VOV

nekvalifikovaný

7

 

VOV

začínajúci

7

 

VOV

samostatný

8

 

VOV

s I. atestáciou

9

 

VŠ I. stupňa

nekvalifikovaný

8

Tréner

VŠ I. stupňa

začínajúci

8

 

VŠ I. stupňa

samostatný

9

 

VŠ I. stupňa

s I. atestáciou

10

 

VŠ II. stupňa

nekvalifikovaný

9

 

VŠ II. stupňa

začínajúci

9

 

VŠ II. stupňa

samostatný

10

 

VŠ II. stupňa

s I. atestáciou

11

 

VŠ II. stupňa

s II. atestáciou

12

 

 

Kategória PZ

Stupeň vzdelania

Kariérový stupeň

Platová trieda

 

VOV

nekvalifikovaný

7

 

VOV

začínajúci

7

 

VOV

samostatný

8

 

VŠ I. stupňa

nekvalifikovaný

8

Korepetítor

VŠ I. stupňa

začínajúci

8

konzervatória

VŠ I. stupňa

samostatný

9

 

VŠ II. stupňa

nekvalifikovaný

9

 

VŠ II. stupňa

začínajúci

9

 

VŠ II. stupňa

samostatný

10

 

Kategória PZ

Stupeň vzdelania

Kariérový stupeň

Platová trieda

Učiteľ ZŠ, SŠ, JŠ,

VŠ II. stupňa

nekvalifikovaný

9

špeciálnej školy

VŠ II. stupňa

začínajúci

9

 

VŠ II. stupňa

samostatný

10

 

VŠ II. stupňa

s I. atestáciou

11

 

VŠ II. stupňa

s II. atestáciou

12

 

Kategória PZ

Stupeň vzdelania

Kariérový stupeň

Platová trieda

 

VŠ I. stupňa

nekvalifikovaný

8

 

VŠ I. stupňa

začínajúci

8

Zahraničný

VŠ I. stupňa

samostatný

9

lektor

VŠ II. stupňa

nekvalifikovaný

9

 

VŠ II. stupňa

začínajúci

9

 

VŠ II. stupňa

samostatný

10

 

 

Obrazovka pre pedagogických zamestnancov MŠ, INT a škôl okrem súkromných škôl

 

 

Obrazovka pre pedagogických zamestnancov súkromných škôl

 

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov v platovej triede 7, 8, 9, 10, 11, 12

Uvedie sa prepočítaný počet pedagogických zamestnancov  v uvedených platových triedach (okrem pedagogických asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a  pedagogických asistentov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia).

 

Do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov školy sa započítavajú len pedagogickí zamestnanci, ktorí sa podieľajú na priamej výchovnovzdelávacej činnosti v škole podľa učebného plánu.

 

Do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov základnej školy, základnej školy s materskou školou, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním s materskou školou, sa okrem úväzkov učiteľov započítavajú aj časti úväzkov vychovávateľov školského klubu detí, ak si dopĺňajú úväzok v škole priamou vyučovacou činnosťou (§ 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.).

 

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov v príslušnej platovej a pracovnej triede sa vypočíta ako podiel počtu hodín vyučovacej činnosti (bez nadčasových  hodín) a základného úväzku (napr. 23 hodín učiteľ v základnej škole, 22 hodín učiteľ v strednej škole, učiteľ v špeciálnej strednej škole, učiteľ odborného učilišťa, učiteľ praktickej školy, 22 hodín korepetítor v konzervatóriu,  21 až 24 hodín majster odbornej výchovy v odbornom učilišti, 24 až 35 hodín majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole a tréner športovej školy a športovej triedy - 23 hodín).

 

Základný úväzok riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy a základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 433/2012 Z. z. sa započítavajú s hodnotou 1.

 

Materská škola:

Do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa započítavajú učitelia, ktorí sa podieľajú na priamej výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole.

Prepočítaný počet učiteľov v príslušnej platovej a pracovnej triede sa vypočíta ako podiel počtu hodín vyučovacej činnosti (bez nadčasových  hodín) a základného úväzku (28 hodín učiteľ v materskej škole). Základný úväzok riaditeľa MŠ a zástupcu riaditeľa MŠ sa započítava s hodnotou 1.

 

Školský internát:

Prepočítaný počet vychovávateľov v školskom internáte v príslušnej platovej a pracovnej triede sa vypočíta ako podiel počtu hodín priamej výchovnej činnosti (bez nadčasových  hodín)  a základného úväzku (30 hodín). Základný úväzok riaditeľa ŠI, zástupcu ŠI, vedúceho vychovávateľa ŠI, atď. sa započítava s hodnotou 1.