Zariadenie školského stravovania

Zariadenie školského stravovania

 

Všeobecné informácie

Formulár používajú zariadenia školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je OÚ.

Do formulára sa vypĺňajú údaje o potenciálnych stravníkoch.

Potenciálny stravník je každé dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, každý žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, strednej školy, strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného učilišťa a praktickej školy (vrátane internátnych škôl) v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, ktoré má možnosť stravovať sa v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.

 

Vypĺňanie údajov

 

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Potenciálni stravníci – deti a žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ (okrem detí a žiakov škôl ubytovaných v školskom internáte)

Všetky deti materských škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetky deti ŠMŠ a ŠMŠI, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.

Všetci žiaci základných škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetci žiaci ZŠ, ZŠI,ŠZŠ a ŠZŠI, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.

Všetci žiaci stredných škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetci žiaci SŠ, SŠI, ŠSŠ,  ŠSŠI, OU, OUI, PŠ a PŠI, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.

Potenciálni stravníci - deti a žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ ubytovaní v školskom internáte

Všetky deti materských škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetky deti ŠMŠ a ŠMŠ internátnej, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.

Všetci žiaci základných škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetci žiaci ZŠ internátnej,  ŠZŠ internátnej a žiaci ZŠ, ŠZŠ, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.

Všetci žiaci stredných škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetci žiaci SŠ internátnej, ŠSŠ internátnej, OU internátneho a PŠ internátnej a žiaci SŠ, ŠSŠ, OU a PŠ, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.

Celkový počet detí a žiakov - potenciálnych stravníkov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu potenciálnych stravníkov, pre ktoré zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.