Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení

Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení

 

Všeobecné informácie

Vypĺňajú ŠŠKD pri zdravotníckych zariadeniach alebo školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú triedy ŠKD pri zdravotníckych zariadeniach podľa stavu k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

počet žiakov – skupina A

Uvedie sa počet žiakov podľa stavu v prehľade výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí  v oddeleniach školského klubu detí pri základnej škole a špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím  pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení.

 V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov.

počet žiakov – skupina B

Uvedie sa počet žiakov podľa stavu v prehľade výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí v oddeleniach školského klubu detí pri základnej škole a špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím okrem skupiny A a C.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov.

počet žiakov – skupina C

Uvedie sa počet žiakov na lôžku  - nechodiacich podľa stavu v prehľade výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí v oddeleniach školského klubu detí pri základnej škole a  špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím pri zdravotníckom zariadení.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov.

Celkový počet žiakov v ŠKD pri zdravotníckom zariadení

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu detí v ŠKD pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami resp. ŠKD pri zdravotníckom zariadení k 15. 9. 2017.