Školský klub detí pri špeciálnej škole

Školský klub detí pri škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie školské zariadenie zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

Tento formulár používajú ŠKD, ktoré sú zriadené pri základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiaci navštevujúci ŠKD pri zdravotníckom zariadení sa do tohto formulára neuvádzajú. Údaje o nich je treba vyplniť do formulára pre ŠKD pri zdrav. zariadení.

Ak je ŠKD zriadené pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami internátnej uvádzajú sa len deti, ktoré do zariadenia denne dochádzajú, neuvádzajú sa deti ubytované v školskom internáte.

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Celkový počet detí

Uvádza sa počet detí prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorí uhradili príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane detí, ktorým bola úhrada príspevku znížená alebo odpustená).

Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R0602, S2