Stredisko praktického vyučovania

Stredisko praktického vyučovania

Vo formulári škola vypĺňa ďalšie 3 stĺpce nasledovne:

V druhom stĺpci formulára škola v každom riadku uvedie počet žiakov v 1. až 4. ročníku v triedach nad rámec počtu tried určených všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja (pre 3. a 4. ročník podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre 1. a 2. ročník podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 1 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov)  nerozhodlo o zvýšení počtu tried prvého ročníka (§ 3 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z. z., resp. § 29 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci.

V treťom stĺpci formulára škola v každom riadku uvedie počet žiakov v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (§ 29 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z.) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci. Škola zadáva údaje za žiakov v ročníkoch, ktoré sú  uvedené v „Zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce“  (tab. č.1).

Vo štvrtom stĺpci formulára škola v každom riadku uvedie počet žiakov v  študijných odboroch a učebných odboroch s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce (§ 29 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z.) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci. Škola zadáva údaje za žiakov v ročníkoch  uvedených v „Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce“ (tab. č.2).

Všeobecné informácie

Stredisko praktického vyučovania uvedie do formulára zhodné údaje so štatistickým výkazom Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

 

         Tab. č.1

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce:

Kategória školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s)

Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru stredných odborných škôl -                              nad rozsah potrieb trhu práce

1. ročník

2. ročník

3. ročník

SOŠ - 1. kategória

X

6314 N, 6324 M, 6332 Q, 6341 M, 6355 M, 6362 M

6314 N, 6324 M, 6332 Q, 6341 M, 6355 M, 6362 M

SOŠ - 2. kategória

3916 M

2840 M, 3158 M, 3765 M, 3767 M, 3916 M, 3964 M, 6292 N

2840 M, 3158 M, 3765 M, 3767 M, 3916 M, 3964 M, 6292 N

SOŠ - 5. kategória

X

4511 L, 6403 L, 6426 L, 8501 L

4511 L, 6403 L, 6426 L, 8501 L

SOŠ - 6. kategória

X

4556 K, 6444 K, 6445 K

4556 K, 6444 K, 6445 K

SOŠ - 11. kategória

X

2488 H, 4569 H, 6446 K

2488 H, 4569 H, 6446 K

SOŠ - 13. kategória

8222 M, 8276 Q

8221 M, 8234 M, 8245 M, 8259 M, 8261 M, 8269 M, 8295 M

8221 M, 8234 M, 8245 M, 8259 M, 8261 M, 8269 M, 8295 M

SOŠ- 15. kategória

8557 H

8557 H

8557 H

 

 

          Tab. č.2

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce:

Kategória školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s)

Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru stredných odborných škôl -              nedostatočný počet absolventov

1. ročník

2. ročník

3. ročník

SOŠ - 1. kategória

6310 Q

X

X

SOŠ - 2. kategória

2675 Q, 2839 Q, 2848 M, 2949 M, 7667 N

X

X

SOŠ - 3. kategória

X

2157 M

2157 M

SOŠ - 5. kategória

2859 K, 3247 K, 3758 K

X

X

SOŠ - 6. kategória

2860 K

2860 K

2860 K

SOŠ - 11. kategória

2430 H, 2433 H, 2435 H 01, 2435 H 02,2464 H, 2466 H 02, 2466 H 10, 2466 H 21, 2683 H 11, 2683 H 12, 2683 H 13, 2683 H 14, 2683 H 15, 2683 H 17, 2738 H 01, 2738 H 02, 2738 H 03, 2738 H 04, 2738 H 05, 2738 H 06, 2987 H 01, 2987 H 02, 2987 H 03, 3274 H, 3672 H, 3762 H, 4561 H 01, 4561 H 02, 6475 H

2466 H 01, 2683 H 12, 2683 H 15, 2738 H 01, 2738 H 02, 2738 H 03, 2738 H 04, 2738 H 05, 2738 H 06, 2889 H 01, 2889 H 04, 2963 H, 2987 H 01, 2987 H 02

2466 H 01, 2683 H 12, 2683 H 15, 2738 H 01, 2738 H 02, 2738 H 03, 2738 H 04, 2738 H 05, 2738 H 06, 2889 H 01, 2889 H 04, 2963 H, 2987 H 01, 2987 H 02

SOŠ - 12. kategória

5325 Q

X

X

SOŠ - 13. kategória

8503 K

X

X

SOŠ - 14. kategória

4578 H

X

X

SOŠ- 15. kategória

3473 H 06, 3473 H 07, 3473 H 08,

2176 H

2176 H

 

Vypĺňanie údajov

 

 VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet žiakov v dennom štúdiu

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov školy     (§ 33 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

Škol (MŠVVŠ SR) 27-01, R0336, S7.

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov denného štúdia, ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.

Doplňte počet žiakov.

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina A

Začlenený žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý má diagnostikované a písomne potvrdené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zariadením výchovného poradenstva a prevencie (§ 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).     

V skupine A sa uvedie žiak so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov.

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina B

V skupine B sa uvedie telesne postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci žiak  a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.), sluchovo postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov.

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina C

V skupine C sa uvedie žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov.

Počet žiakov vo večernom štúdiu

Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne (§ 54 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

 V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov.

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov večerného štúdia, ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

 V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov.

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci

a)       oslobodení od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúci podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)      diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného štúdia  (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

 V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v detašovanej triede

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola vzdelávanie v  elokovanom pracovisku v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody individuálne vzdelávaných

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola individuálne vzdelávanie v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Celkový počet žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov školy.

Škol (MŠVVŠ SR) 27-01, R0336, S7 + počet ostatných žiakov + počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov.

             počet individuálne začlenených žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu začlenených žiakov.

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov.