Odborné učilište a praktická škola

Odborné učilište a praktická škola

 

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie škola zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.  

Formulár používa praktická škola a odborné učilište. Ak je škola subjektom, ktorý pozostáva z obidvoch typov škôl, údaje sa uvádzajú za obidve školy spoločne.

Do formulára uvádza údaje o počtoch žiakov aj spojená škola, ktorej organizačnou zložkou  sú uvedené školy.

Spojená škola pozostáva z organizačných zložiek, ktoré z hľadiska normatívov spadajú do niekoľkých kategórií škôl s jednotným normatívom pre financovanie. Z toho dôvodu uvedená škola zadáva údaje pre každú organizačnú zložku, ktorá tvorí samostatnú kategóriu osobitne. Súčet celkového počtu žiakov vo všetkých kategóriách je zhodný s celkovým počtom žiakov školy.

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet žiakov OU alebo praktickej školy

Uvedie sa celkový počet žiakov OU a PŠ, vrátane  internátnych pre jednotlivé postihnutia.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R1101, S1 okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)       diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

     z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R1101, S1

Okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)    diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

 

 V prípade že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

             očakávaný počet žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018

Uvedie sa očakávaný počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2017 lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku 2017/2018.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok.

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci

a)       oslobodení od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúci podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d) diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v elokovanom pracovisku

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola vzdelávanie v  elokovanom pracovisku v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody individuálne vzdelávaných

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola individuálne vzdelávanie v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Celkový počet žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov školy.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R1101, S1 + počet ostatných žiakov + počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.