Stredné odborné učilište a učilište

Stredná odborná škola – kategória 1 –15

Vo formulári škola vypĺňa ďalšie 3 stĺpce nasledovne:

V druhom stĺpci formulára škola v každom riadku uvedie počet žiakov v 1. až 4. ročníku v triedach nad rámec počtu tried určených všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja (pre 3. a 4. ročník podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre 1. a 2. ročník podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 1 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) v prípade, že MŠVVaŠ SR  nerozhodlo o zvýšení počtu tried prvého ročníka (§ 3 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z. z., resp. § 29 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci.

V treťom stĺpci formulára škola v každom riadku uvedie počet žiakov v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (§ 29 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z.) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci. Škola zadáva údaje za žiakov v ročníkoch, ktoré sú  uvedené v „Zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce“  (tab. č.1).

Vo štvrtom stĺpci formulára škola v každom riadku uvedie počet žiakov v v študijných odboroch a učebných odboroch s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce (§ 29 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z.) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci. Škola zadáva údaje za žiakov v ročníkoch  uvedených v „Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce“ (tab. č.2).

 

Údaje o počte žiakov, ktorí navštevujú vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania (§ 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov), nahláste osobitným listom prostredníctvom zriaďovateľa na odbor školstva okresného úradu v sídle kraja, ktorý ich sumárne predloží na MŠVVaŠ SR. Ak žiak tohto vzdelávania je zároveň žiakom konkrétneho učebného odboru, uvedie sa v prvom stĺpci konkrétnej SOŠ a tiež v osobitnom zozname. Ak žiak tohto vzdelávania nie je zároveň žiakom konkrétneho učebného odboru, je uvedený iba  v osobitnom zozname.

 

Všeobecné informácie

Stredná odborná škola zadáva údaje do formulárov tých kategórií (SOŠ1 – SOŠ15), v ktorých má zaradené jednotlivé učebné a študijné odbory. Zoznam jednotlivých učebných a študijných odborov zaradených do kategórií je uvedený v tab. č.3.

Súčet celkového počtu žiakov vo všetkých kategóriách je zhodný s celkovým počtom žiakov školy.

V Eduzbere uvedie škola zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

Do formulára uvádza údaje o počtoch žiakov aj spojená škola, ktorej organizačnou zložkou je stredná odborná škola.

Spojená škola pozostáva z organizačných zložiek, ktoré z hľadiska normatívov spadajú do niekoľkých kategórií škôl s jednotným normatívom pre financovanie. Z toho dôvodu uvedená škola zadáva údaje pre každú organizačnú zložku, ktorá tvorí samostatnú kategóriu, osobitne. Súčet celkového počtu žiakov vo všetkých kategóriách je zhodný s celkovým počtom žiakov školy.

 

                                                                                                                                              Tab. č.1

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce:

Kategória školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s)

Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru stredných odborných škôl -                              nad rozsah potrieb trhu práce

1. ročník

2. ročník

3. ročník

SOŠ - 1. kategória

X

6314 N, 6324 M, 6332 Q, 6341 M, 6355 M, 6362 M

6314 N, 6324 M, 6332 Q, 6341 M, 6355 M, 6362 M

SOŠ - 2. kategória

3916 M

2840 M, 3158 M, 3765 M, 3767 M, 3916 M, 3964 M, 6292 N

2840 M, 3158 M, 3765 M, 3767 M, 3916 M, 3964 M, 6292 N

SOŠ - 5. kategória

X

4511 L, 6403 L, 6426 L, 8501 L

4511 L, 6403 L, 6426 L, 8501 L

SOŠ - 6. kategória

X

4556 K, 6444 K, 6445 K

4556 K, 6444 K, 6445 K

SOŠ - 11. kategória

X

2488 H, 4569 H, 6446 K

2488 H, 4569 H, 6446 K

SOŠ - 13. kategória

8222 M, 8276 Q

8221 M, 8234 M, 8245 M, 8259 M, 8261 M, 8269 M, 8295 M

8221 M, 8234 M, 8245 M, 8259 M, 8261 M, 8269 M, 8295 M

SOŠ- 15. kategória

8557 H

8557 H

8557 H

 

Tab. č.2

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce:

Kategória školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s)

Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru stredných odborných škôl -              nedostatočný počet absolventov

1. ročník

2. ročník

3. ročník

SOŠ - 1. kategória

6310 Q

X

X

SOŠ - 2. kategória

2675 Q, 2839 Q, 2848 M, 2949 M, 7667 N

X

X

SOŠ - 3. kategória

X

2157 M

2157 M

SOŠ - 5. kategória

2859 K, 3247 K, 3758 K

X

X

SOŠ - 6. kategória

2860 K

2860 K

2860 K

SOŠ - 11. kategória

 

2430 H, 2433 H, 2435 H 01, 2435 H 02,2464 H, 2466 H 02, 2466 H 10, 2466 H 21, 2683 H 11, 2683 H 12, 2683 H 13, 2683 H 14, 2683 H 15, 2683 H 17, 2738 H 01, 2738 H 02, 2738 H 03, 2738 H 04, 2738 H 05, 2738 H 06, 2987 H 01, 2987 H 02, 2987 H 03, 3274 H, 3672 H, 3762 H, 4561 H 01, 4561 H 02, 6475 H

 

2466 H 01, 2683 H 12, 2683 H 15, 2738 H 01, 2738 H 02, 2738 H 03, 2738 H 04, 2738 H 05, 2738 H 06, 2889 H 01, 2889 H 04, 2963 H, 2987 H 01, 2987 H 02

 

2466 H 01, 2683 H 12, 2683 H 15, 2738 H 01, 2738 H 02, 2738 H 03, 2738 H 04, 2738 H 05, 2738 H 06, 2889 H 01, 2889 H 04, 2963 H, 2987 H 01, 2987 H 02

SOŠ - 12. kategória

5325 Q

X

X

SOŠ - 13. kategória

8503 K

X

X

SOŠ - 14. kategória

4578 H

X

X

SOŠ- 15. kategória

3473 H 06, 3473 H 07, 3473 H 08,

2176 H

2176 H

 

 

 

                                                                                                                                             Tab. č.3

Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl

Kategória školy s jednotným mzdovým normatívom podľa

§ 2 ods. 1 písm. e) až s)

Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru stredných odborných škôl

Stredná odborná škola – 1. kategória

6308 N, 6310 Q, 6314 N, 6314 Q, 6317 M, 6317 N, 6318 Q, 6324 M, 6324 N, 6325 M, 6325 N, 6328 M, 6328 N, 6329 M, 6329 N, 6332 Q, 6335 Q, 6336 M, 6336 N, 6337 M, 6337 N, 6341 M, 6341 N, 6343 M, 6343 N, 6352 M, 6352 N, 6354 M, 6354 N, 6355 M, 6355 N, 6362 M, 6362 N,

Stredná odborná škola – 2. kategória

1140 N, 2381 Q, 2563 Q 2567 M, 2567 N, 2569 M, 2569 N, 2565 Q, 2675 Q, 2695 Q, 2839 Q, 2840 M, 2840 N, 2841 M, 2841 N, 2847 M, 2847 N, 2848 M, 2848 N, 2849 M, 2849 N, 2885 M, 2885 N, 2940 M, 2940 N, 2940 Q, 2949 M, 2949 N, 2951 M, 2951 N, 3125 M, 3125 N, 3158 M, 3158 N, 3231 M, 3231 N, 3336 M, 3336 N, 3431 M, 3431 N, 3432 M, 3432 N, 3650 M, 3650 N, 3739 M, 3739 N, 3760 M, 3760 N, 3764 Q, 3765 M, 3765 N, 3767 M, 3767 N, 3916 M, 3916 N, 3917 M, 3917 N, 3918 M, 3918 N, 3920 M, 3920 N, 3957 M, 3957 N, 3964 M, 3964 N, 3965 M, 3965 N, 5371 H, 6292 N, 6851 N, 6851 Q, 6857 M, 6857 N, 7218 M, 7218 N, 7232 M, 7235 M, 7235 N, 7237 M, 7237 N, 7518 Q, 7646 M, 7646 N, 7661 M, 7661 N, 7662 M, 7662 N, 7667 N, 7668 Q, 7669 M, 7669 N, 9245 M, 9245 N, 7670 M, 7670 N,

Stredná odborná škola – 3. kategória

2157 M, 2157 N, 2234 M, 2234 N, 2235 M, 2235 N, 2381 M, 2381 N, 2387 M, 2387 N, 2561 M, 2561 N, 2675 M, 2675 N, 2694 M, 2694 N, 3692 M, 3692 N, 3968 M, 3968 N, 4210 M, 4210 N, 4210 Q, 4211 M, 4211 N, 4215 M, 4215 N, 4219 M, 4219 N, 4220 Q, 4221 Q, 4223 Q, 4227 M, 4227 N, 4228 M, 4228 N, 4234 M, 4234 N, 4236 M, 4236 N, 4239 M, 4239 N, 4243 M, 4243 N, 4246 M, 4246 N, 4336 M, 4336 N,  7649 M, 7649 N,

Stredná odborná škola – 4. kategória

6323 K, 6323 N, 6323 6 ,

Stredná odborná škola – 5. kategória

2153 L, 2414 L, 2415 L, 2417 L, 2493 L, 2675 L, 2676 L, 2737 L, 2859 K, 2859 N, 2890 L, 2952 L, 2958 K,2958 N, 2960 K, 2960 N, 2982 L,3125 L, 3137 K, 3137 N,

3139 L, 3243 K, 3243 N,3244 K, 3244 N, 3247 K, 3247 N, 3248 L, 3341 K, 3341 N, 3347 L, 3454 L, 3656 K, 3656 N, 3659 L, 3660 L, 3756 L, 3757 L, 3758 K, 3758 N, 3759 K, 3759 N, 3778 K, 3778 N, 3792 K, 3792 N, 3795 K, 3795 N, 4508 L, 4511 L, 4512 L, 4521 L, 4526 L, 6403 L, 6405 K, 6405 N, 6411 L, 6421 L, 6425 K, 6425 N, 6426 L, 6429 K, 6432 K, 6432 N, 6441 N, 6442 K, 6442 N, 6476 L, 8501 L,

Stredná odborná škola – 6. kategória

2174 K, 2262 K, 2262 N, 2411 K, 2411 N, 2413 K, 2413 N, 2419 K, 2419 N, 2426 K, 2426 N, 2447 K, 2447 N, 2495 K, 2497 K, 2497 N, 2682 K, 2682 N, 2684 K, 2684 N, 2697 K, 2697 N, 2734 K, 2860 K, 2860 N, 2880 K, 2880 N, 2888 K, 2888 N, 3446 K, 3446 N, 3447 K, 3447 N, 3776 K, 3776 N, 4553 K, 4553 N, 4556 K, 4556 N, 6444 K, 6444 N, 6445 K, 6445 N,

Stredná odborná škola – 7. kategória

2412 K, 2412 N, 3345 K, 3349 K, 3658 K, 3658 N, 3693 K, 3693 N, 3667 K,

Stredná odborná škola – 8. kategória

2679 K, 2679 N, 4532 K, 2679 4,

Stredná odborná škola – 9. kategória

2965 H, 6456 H, 2980  H,

Stredná odborná škola – 10. kategória

2866 H, 3151 H, 4338 M, 4567 H, 6423 L, 6460 H,

 

Stredná odborná škola – 11. kategória

2285 H, 2287 H, 2423 H, 2430 H, 2432 H, 2433 H, 2435 H, 2439 H, 2464 H, 2466 H, 2487 H, 2488 H, 2683 H, 2738 H, 2877 H, 2889 H, 2954 H, 2955 H, 2956 H, 2962 H, 2963 H, 2964 H, 2977 H, 2978 H, 2987 H, 3146 H, 3152 H, 3250 H, 3251 H, 3274 H, 3355 H, 3370 H, 3661 H, 3663 H, 3668 H, 3672 H, 3673 H, 3675 H, 3679 H, 3688 H, 3762 H, 3763 H, 3766 H, 3770 H, 4524 H, 4529 H, 4561 H, 4562 H, 4569 H, 4571 H, 4575 H, 4580 H, 4582 H, 4586 H, 6422 K, 6422 N, 6444 H, 6445 H, 6446 K, 6446 N, 6451 H, 6452 H, 6475 H, 6481 H, 6489 H, 8545 H, 8551 H, 8564 H, 8573 H, 8576 H,

Stredná odborná škola – 12. kategória

5304 M, 5304 N, 5308 M, 5308 N, 5310 N, 5311 M, 5311 N, 5312 M, 5312 N, 5314 M, 5314 N, 5315 N, 5317 Q, 5325 Q, 5333 Q, 5335 Q, 5356 M, 5356 N, 5358 M, 5358 N , 5370 M, 5370 N, 5376 M, 5376 N,

Stredná odborná škola – 13. kategória

3434 K, 3434 N, 3457 K, 3457 N, 4240 M, 8207 Q, 8218 Q, 8221 M, 8221 N, 8222 M, 8222 N, 8223 M, 8223 N, 8233 M, 8233 N, 8234 M, 8234 N, 8235 M, 8235 N, 8235 Q, 8236 M, 8236 N, 8237 Q, 8238 M, 8238 N, 8238 Q, 8240 M, 8240 N, 8244 M, 8244 N, 8245 M, 8245 N, 8247 M, 8247 N, 8248 M, 8248 N, 8258 Q, 8259 Q, 8263 Q, 8259 M, 8259 N, 8260 M, 8260 N, 8261 M, 8261 N, 8266 M, 8267 M, 8267 N, 8269 M, 8269 N, 8270 M, 8270 N, 8271 M, 8272 M, 8273 M, 8273 N, 8275 Q, 8276 Q, 8278 M, 8278 N, 8279 M, 8279 N, 8283 M, 8283 N, 8284 M, 8284 N, 8288 M, 8288 N, 8289 M, 8289 N, 8290 M, 8290 N, 8291 Q, 8292 M, 8293 Q, 8294 M, 8294 N, 8295 M, 8295 N, 8296 M, 8296 N, 8297 M, 8297 N, 8298 M, 8298 N, 8299 M, 8299 N, 8503 K, 8503 N, 8504 K, 8504 N, 8513 K, 8513 N,

Stredná odborná škola – 14. kategória

2275 H, 2463 H, 3178 F, 3678 H, 3680 H, 3684 H, 4578 H, 4579 F, 6424 H,

 

Stredná odborná škola – 15. kategória

2176 H, 2477 F, 2478 F, 2498 F, 2752 F, 2982 F, 3161 F, 3179 F, 3282 F, 3283 F, 3284 F, 3383 F, 3473 H, 3686 F, 4572 F, 6449 F, 6468 F, 8541 H, 8555 H, 8557 H, 8559 H, 8571 H, 8572 H, 8582 H

 

 

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet žiakov v dennom štúdiu

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov školy, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie (§ 33 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Z hodnoty vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1  sa uvedie počet žiakov zodpovedajúci počtu žiakov v dennom štúdiu študujúcich v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie

Okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)   diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon), dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a večerného vzdelávania (§ 54 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

 

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov denného štúdia, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie a ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

Z hodnoty vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1 sa uvedie počet žiakov zodpovedajúci počtu žiakov v dennom štúdiu študujúcich v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie

Okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)   diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon), dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon), a večerného vzdelávania (§ 54 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

 

V prípade, že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

 

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina A

Začlenený žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý má diagnostikované a písomne potvrdené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zariadením výchovného poradenstva a prevencie (§ 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).     

V skupine A sa uvedie žiak so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Pre danú kategóriu uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia alebo nadania z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S5+S30+S17).

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina B

V skupine B sa uvedie telesne postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci žiak  a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.), sluchovo postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Pre danú kategóriu uveďte počet začlenených žiakov podľa postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S13+S11+S9).

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina C

V skupine C sa uvedie žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Pre danú kategóriu uveďte počet začlenených žiakov podľa postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S7.

             počet žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním

Uvedú sa počty žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním (§ 12 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon). Žiaci týchto tried sa nevypĺňajú do položky žiaci s iným vyučovacím jazykom.

 V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním.

počet žiakov, ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania v SPV

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia, ktorým praktický výcvik zabezpečuje SPV.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

počet žiakov, ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania v SOP alebo ŠH

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia, ktorým praktický výcvik zabezpečuje SOP alebo ŠH.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

počet žiakov v skrátenej forme štúdia

Uvedie sa žiak v skrátenom štúdiu, ktorý študuje len odborné predmety (§ 47a zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

počet žiakov v duálnom vzdelávaní

Uvedie sa žiak v duálnom vzdelávaní (§ 10 a 19 zákona č. 61/2015 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

             očakávaný počet žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018

Uvedie sa očakávaný počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2018 lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku 2017/2018.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok.

Počet žiakov vo večernom štúdiu

Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne (§ 54 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

Z hodnoty vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 večerná forma blok XI. R 1101, S1 sa uvedie počet žiakov, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie a študujú vo večernom štúdiu.

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov večerného štúdia, ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov.

 

počet žiakov, ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania v SPV

Uvedie sa počet žiakov večerného štúdia, ktorým praktický výcvik zabezpečuje SPV.

 V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

              počet žiakov, ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania v SOP alebo ŠH

Uvedie sa počet žiakov večerného štúdia, ktorým praktický výcvik zabezpečuje SOP alebo ŠH.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

počet žiakov v skrátenej forme štúdia

Uvedie sa žiak v skrátenom štúdiu, ktorý študuje len odborné predmety (§ 47a zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

počet žiakov v duálnom vzdelávaní

Uvedie sa žiak v duálnom vzdelávaní (§ 10 a 19 zákona č. 61/2015 Z. z.).

Uveďte počet žiakov v príslušnom odbore  z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 blok XI. R 1101, S34 

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci

a)      oslobodení od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)     študujúci podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)      ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)      diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného  štúdia  (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola),

 

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.

Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v elokovanom pracovisku

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola vzdelávanie v  elokovanom pracovisku v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody individuálne vzdelávaných

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola individuálne vzdelávanie v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Celkový počet žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie.

Z hodnôt vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná a večerná forma blok XI. R 1101, S1 + počet ostatných žiakov + počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody zodpovedá počtu žiakov, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie.

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie.

Z hodnôt vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná a večerná forma blok XI. R 1101, S1 sa uvedú počty žiakov s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie.

V prípade, že ide o školu s dvoma vyučovacími jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

             počet individuálne začlenených žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu začlenených žiakov, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie.

Z hodnôt vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1 sa uvedie počet začlenených žiakov

počet žiakov, ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania v SPV

Súčtový údaj udáva celkový počet žiakov, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie a ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania v SPV.

 V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

            počet žiakov, ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania v SOP alebo ŠH

Súčtový údaj udáva celkový počet žiakov, ktorí študujú v učebných odboroch a študijných odboroch zaradených do danej kategórie a ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania v SOP alebo ŠH.

 V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.