Špeciálna materská škola pri zdravotníckom zariadení

Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení

 

Všeobecné informácie

Vypĺňajú materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckych zariadeniach alebo materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú triedy pri zdravotníckych zariadeniach podľa stavu k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

 

Vypĺňanie údajov

 

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Celkový počet detí

Uvedie sa počet detí podľa stavu v triednych knihách.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet detí.