Špeciálna materská škola

Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Všeobecné informácie

Do formulára sa doplnil nový riadok :

·         počet deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek 5 rokov.

Materská škola uvedie údaje o počte detí, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov a ich zákonný zástupca predložil riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi.

V Eduzbere uvedie škola zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

Tento formulár používajú všetky typy materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do tohto formulára sa uvádzajú aj deti bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ak navštevujú materskú školu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Deti navštevujúce materskú školu pri zdravotníckom zariadení sa do tohto formulára neuvádzajú. Údaje o nich je treba vyplniť do formulára pre materskú školu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdrav. zariadení (SMSZ).

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet detí bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

Uvedie sa počet detí bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

z toho: počet detí do 3 rokov

Uvedie sa počet detí, ktoré v období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017 nedosiahli vek 3 rokov. (rok narodenia  2015 a neskôr)

 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Uvedie sa počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

z toho: počet detí do 3 rokov

Uvedie sa počet detí, ktoré v období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017 nedosiahli vek 3 rokov. (rok narodenia  2015 a neskôr)

 Škol (MŠVVŠ SR) 4-01, R 0401, S2

počet detí  - skupina A

Uvedú sa deti s autizmom alebo s inou pervazívnou poruchou, hluchoslepé deti a deti s viacnásobným postihnutím.

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nezisťujú. Uveďte počet detí.

Celkový počet detí

Uvedie sa celkový počet detí v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

z toho: počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

Uvedie sa počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a zároveň dovŕšili vek piatich rokov najneskôr 31. augusta  2017.

 V štatistickom výkaze sa tieto údaje nezisťujú. Uveďte počet detí.

            počet detí v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek 5 rokov

Uvedie sa počet detí, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov najneskôr 31. augusta  2017 a ich zákonný zástupca predložil riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi)  

 V štatistickom výkaze sa tieto údaje  nezisťujú. Uveďte počet detí.