Školský klub detí

Školský klub detí

 

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie školské zariadenie zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.  

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Celkový počet detí

Uvádza sa počet detí prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorí uhradili príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01, R0502, S2