Športové gymnázium

Športové gymnázium

Do formulára sa doplnili  tri nové riadky, do ktorých škola  uvedie údaje o počte žiakov denného štúdia podľa jednotlivých skupín športov:

Skupina športov

Zaradenie žiaka podľa športu

1.

atletika, basketbal, bedminton, futbal, hádzaná, džudo, karate, ľadový hokej, pozemný hokej, stolný tenis, tenis, vodné pólo, volejbal, zápasenie,

2.

bežecké lyžovanie, cyklistika, kanoistika, krasokorčuľovanie, plávanie žiaci, plávanie juniori, športová gymnastika, športová streľba, športový aerobik, vzpieranie, zjazdové lyžovanie,

3.

všeobecná telesná výchova, ostatné športy okrem športov uvedených v prvej skupine a druhej skupine.

V druhom stĺpci formulára škola (okrem osemročných gymnázií) v každom riadku uvedie počet žiakov v 1. až 4. ročníku v triedach nad rámec počtu tried určených všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja (pre 3. a 4. ročník podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre 1. a 2. ročník podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 1 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) v prípade, že MŠVVaŠ SR nerozhodlo o zvýšení počtu tried prvého ročníka (§ 3 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z. z., resp. § 29 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci.

Gymnázium s osemročným vzdelávacím programom môže toho istého žiaka, ktorý sa zúčastni lyžiarskeho kurzu, zadať v Eduzbere jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie škola zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

Formulár pre športové gymnáziá (ŠGYM) vypĺňajú len školy s týmto názvom. Ak športové gymnázium navštevujú žiaci, ktorí sa nezúčastňujú športovej prípravy, tak škola vyplní údaje za týchto žiakov do formulára gymnázia (GYM).

 

Vypĺňanie údajov

 


VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet žiakov v skupine športov 1

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov školy  podľa 1. skupiny športov.

 

V štatistickom výkaze sa tento údaj k 15.9.nezisťuje. 
Doplňte počet žiakov v uvedenej skupine športov.

Počet žiakov v skupine športov 2

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov školy  podľa 2. skupiny športov.

 

V štatistickom výkaze sa tento údaj k 15.9.nezisťuje. 
Doplňte počet žiakov v uvedenej skupine športov.

Počet žiakov v skupine športov 3

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov školy  podľa 3. skupiny športov.

 

V štatistickom výkaze sa tento údaj k 15.9.nezisťuje. 
Doplňte počet žiakov v uvedenej skupine športov.

Počet žiakov v dennom štúdiu

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov školy  (§ 33 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1

Okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)      diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov denného štúdia, ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008  Z. z. – školský zákon).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1

Okrem žiakov

a)      oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b) študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)        ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)    diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

V prípade, že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny,

             počet individuálne začlenených  žiakov - skupina A

Začlenený žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý má diagnostikované a písomne potvrdené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zariadením výchovného poradenstva a prevencie (§ 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).     

 

V skupine A sa uvedie žiak so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia alebo nadania z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S5+S30+S17).

             počet individuálne začlenených  žiakov - skupina B

V skupine B sa uvedie telesne postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci žiak  a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.), sluchovo postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S13+S11+S9).

             počet individuálne začlenených  žiakov - skupina C

V skupine C sa uvedie žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S7.

             počet žiakov, ktorí vykonávajú športovú prípravu v škole

Uvedie sa počet žiakov, pre ktorých zabezpečujú športovú prípravu zamestnanci školy. Neuvádzajú sa žiaci, pre ktorých zabezpečujú športovú prípravu zamestnanci iných organizácií (napr.: tréneri  v športovom klube).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov, pre ktorých zabezpečujú športovú prípravu zamestnanci školy.

            očakávaný  počet žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu v roku  2018

Uvedie sa očakávaný počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2018 lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku 2017/2018.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok.

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci

a)       oslobodení od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúci podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)      diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného  štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

Celkový počet žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov školy

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1 + počet ostatných žiakov.

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1

V prípade, že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

             počet individuálne začlenených  žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu začlenených žiakov.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S5+S7+S9+S11+S13+ S17+ S30).