Reedukačný detský domov

Reedukačné centrum  
Liečebno-výchovné sanatórium
Diagnostické centrum

 

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie školské zariadenie skutočný priemerný prepočítaný denný počet žiakov školy za uplynulý školský rok.

Údaje o škole (v prípade RC a LVS) sa vypĺňajú v častiach Základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, Odborné učilište, Praktická škola a Stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet dní, v ktorých boli deti ubytované

 

Uvedený údaj predstavuje počet dní, v ktorých boli deti ubytované za uplynulý školský rok – údaj je predvyplnený.

 

Súčet počtu ubytovaných v jednotlivých dňoch v školského. roku  

 

Uvedie sa súčet počtu ubytovaných v jednotlivých dňoch sledovaného obdobia podľa dokumentácie.

 

Priemerný denný počet detí

Vypočítaný údaj udáva skutočný priemerný prepočítaný denný počet detí prítomných v zariadení.

 

Maximálna kapacita

Uvedie sa lôžková kapacita, t.j. kapacita projektovaná alebo stanovená hygienikom. V prípade, že kapacita nie je projektovaná ani stanovená, vypočíta sa tak, že celkovú plochu spální v m2 delíte 8  m2.

Škol (MŠVVŠ SR) 14-01, R0801, S2