Konzervatórium

Konzervatórium

V druhom stĺpci formulára škola v každom riadku uvedie počet žiakov v 1. až 4. ročníku v triedach nad rámec počtu tried určených všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja (pre 3. a 4. ročník podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre 1. a 2. ročník podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 1 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) v prípade, že MŠVVaŠ SR  nerozhodlo o zvýšení počtu tried prvého ročníka (§ 3 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z. z., resp. § 29 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci.

Konzervatórium s osemročným vzdelávacím programom môže toho istého žiaka, ktorý sa zúčastni lyžiarskeho kurzu, zadať v Eduzbere jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie škola zhodné údaje so štatistickým výkazom s  termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

Do formuláru uvádza údaje o počtoch žiakov aj spojená škola, ktorej organizačnou zložkou je konzervatórium.

Spojená škola pozostáva z organizačných zložiek, ktoré z hľadiska normatívov spadajú do niekoľkých kategórií škôl s jednotným normatívom pre financovanie. Z toho dôvodu uvedená škola zadáva údaje pre každú organizačnú zložku, ktorá tvorí samostatnú kategóriu, osobitne. Súčet celkového počtu žiakov vo všetkých kategóriách je zhodný s celkovým počtom žiakov školy.

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet žiakov v dennom štúdiu

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov školy    § 33 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1

Okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola),

e) základnej školy, ktorí súčasne študujú odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie (§ 103 ods. 9 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon)

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov denného štúdia, ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1

Okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 d) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola),

e) základnej školy, ktorí súčasne študujú odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie (§ 103 ods. 9 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

 

V prípade, že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny,

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina A

Začlenený žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý má diagnostikované a písomne potvrdené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zariadením výchovného poradenstva a prevencie (§ 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).     

V skupine A sa uvedie žiak so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia alebo nadania z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S5+S30+S17).

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina B

V skupine B sa uvedie telesne postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci žiak  a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.), sluchovo postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S13+S11+S9).

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina C

V skupine C sa uvedie žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S7.

             počet žiakov študujúcich len odborné predmety

Uvedie sa žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore a na konzervatóriu študuje len odborné vyučovacie predmety (§ 44 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tieto údaje nezisťujú.

Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

             očakávaný počet žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018

Uvedie sa očakávaný počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2018 lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku  2017/2018.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok.

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci

a)       oslobodení od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúci podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola),

e) základnej školy, ktorí súčasne študujú odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie (§ 103 ods. 9 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

 V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.

Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v elokovanom pracovisku

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola vzdelávanie v  elokovanom pracovisku v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody individuálne vzdelávaných

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola individuálne vzdelávanie v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.
Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Celkový počet žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov školy.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1 + počet ostatných žiakov + počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1

V prípade, že ide o školu s dvoma vyučovacími jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

             počet individuálne začlenených žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu začlenených žiakov.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S1 sa uvedie počet začlenených žiakov.