Domov mládeže

Školský internát

 

Všeobecné informácie

Školský internát uvedie do formulára údaje podľa stavu k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

Formulár vypĺňajú aj školské internáty pri škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami internátnej.

 

Vypĺňanie údajov

 

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Deti a žiaci materských škôl, základných škôl a stredných škôl

Uvedú sa ubytované deti materských škôl a žiaci základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, obce, VÚC a neštátnych zriaďovateľov.

 

z toho: deti a žiaci špeciálnych škôl ubytovaní v školskom internáte

Uvedú sa ubytované deti a žiaci škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ a neštátnych zriaďovateľov.

 

Študenti vysokých škôl a ostatní

Uvedie sa počet ubytovaných študentov vysokých škôl a iných osôb.

 

Celkový počet ubytovaných

Súčtový údaj zodpovedá počtu všetkých ubytovaných žiakov k dátumu zisťovania. Neobsahuje počet ubytovaných študentov VŠ a iných osôb.

Škol (MŠVVŠ SR) 19-01, R(0201 - 0211), S2

Lôžková kapacita školského internátu

Uvedie sa lôžková kapacita, t.j. kapacita projektovaná alebo stanovená hygienikom. V prípade, že kapacita nie je projektovaná ani stanovená, vypočíta sa tak, že celkovú plochu spální v m2 delíte 8  m2.

Škol (MŠVVŠ SR) 19-01, R0101, S2