Gymnázium

Gymnázium

V druhom stĺpci formulára škola (okrem osemročných gymnázií) v každom riadku uvedie počet žiakov v 1. až 4. ročníku v triedach nad rámec počtu tried určených všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja (pre  3. a 4. ročník podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre 1. a 2. ročník podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 1 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) v prípade, že MŠVVaŠ SR  nerozhodlo o zvýšení počtu tried prvého ročníka (§ 3 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z. z., resp. § 29 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) z počtu žiakov uvedených v prvom stĺpci.

Škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody, v každom riadku uvedie počet žiakov v 1. a 2. ročníku v triedach nad rámec počtu tried povolených OÚ (§ 64 ods. 3. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

Gymnázium s osemročným vzdelávacím programom môže toho istého žiaka, ktorý sa zúčastni lyžiarskeho kurzu, zadať v Eduzbere jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie škola zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

Formulár používa okrem gymnázia aj spojená škola, ktorej organizačnou zložkou je gymnázium a športové gymnázium, ktoré navštevujú žiaci, ktorí sa nezúčastňujú športovej prípravy.

Spojená škola pozostáva z organizačných zložiek, ktoré z hľadiska normatívov spadajú do niekoľkých kategórií škôl s jednotným normatívom pre financovanie. Z toho dôvodu uvedená škola zadáva údaje pre každú organizačnú zložku, ktorá tvorí samostatnú kategóriu, osobitne. Súčet celkového počtu žiakov vo všetkých kategóriách je zhodný s celkovým počtom žiakov školy.


Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

8- ročné gymnázium ročníky 1. až 4.

Počet žiakov v dennom štúdiu

 Uvedie sa počet žiakov denného štúdia osemročného gymnázia 1. až 4. ročník  (§ 33 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI.  R 1102 až R 1105, S1

Okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 

d) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

 

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov denného štúdia osemročného gymnázia 1. až 4. ročník, ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI.  R 1102 až R 1105, S1

Okrem žiakov

 a)      oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 b) študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 c)        ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d) ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

V prípade, že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina A

Začlenený žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý má diagnostikované a písomne potvrdené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zariadením výchovného poradenstva a prevencie (§ 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).     

V skupine A sa uvedie žiak so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia alebo nadania z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1102 až R 1105, (S5+S30+S17)

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina B

V skupine B sa uvedie telesne postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci žiak  a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách), sluchovo postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1102 až R 1105, (S9+S11+S13)

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina C

V skupine C sa uvedie žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1102 až R 1105, S7.

             počet žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním

Uvedú sa počty žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním (§ 12 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon). Žiaci týchto tried sa nevypĺňajú do položky žiaci s iným vyučovacím jazykom.

 V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním.

             očakávaný počet žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018

Uvedie sa očakávaný počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2018 lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku  2017/2018.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

 

Doplňte počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok.

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci

 V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.

a)    oslobodení od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

b)    študujúci podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 

c)    ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 

d)    ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

 

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v elokovanom pracovisku

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola vzdelávanie v  elokovanom pracovisku v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody individuálne vzdelávaných

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola individuálne vzdelávanie v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

4,5 - ročné gymnázium a 8-ročné gymnázium ročníky 5. až 8.

Počet žiakov v dennom štúdiu

Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov 4, 5 - ročného gymnázia a 5. až 8. ročník osemročného gymnázia  (§ 33 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI.  R 1101, S1 žiaci 4,5 - ročného gymnázia; R 1106 až R 1109, S1 žiaci osemročného gymnázia

Okrem žiakov

a)       oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

b)      študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c)       ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)     diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon), dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a večerného vzdelávania (§ 54 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

e)       ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

 

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov denného štúdia všetkých ročníkov 4, 5 - ročného gymnázia a 5. až 8. ročník osemročného gymnázia, ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI.  R 1101, S1 žiaci 4,5- ročného gymnázia; R 1106 až R 1109, S1 žiaci osemročného gymnázia

Okrem žiakov

 a)      oslobodených od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 b) študujúcich podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 c)        ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d)   diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon), dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a večerného vzdelávania (§ 54 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

 

e)   ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

V prípade, že ide o školu s dvoma vyuč. jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

 

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina A

Začlenený žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý má diagnostikované a písomne potvrdené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zariadením výchovného poradenstva a prevencie (§ 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).     

V skupine A sa uvedie žiak so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.), žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia alebo nadania z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S5+S30+S17) žiaci 4, 5 -ročného gymnázia; R 1106 až R 1109, (S5+S30+S17) žiaci osemročného gymnázia.

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina B

V skupine B sa uvedie telesne postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci žiak  a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách), sluchovo postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, (S13+S11+S9)  žiaci 4, 5 -ročného gymnázia; R 1106 až R 1109, (S13+S11+S9) žiaci osemročného gymnázia.

             počet individuálne začlenených žiakov - skupina C

V skupine C sa uvedie žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Uveďte počet začlenených žiakov podľa zdravotného postihnutia z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, S7  žiaci 4, 5 -ročného gymnázia; R 1106 až R 1109, S7 žiaci osemročného gymnázia.

             počet žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním

Uvedú sa počty žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním (§ 12 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon). Žiaci týchto tried sa nevypĺňajú do položky žiaci s iným vyučovacím jazykom.

 V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov v triedach s bilingválnym vzdelávaním.

             očakávaný počet žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu v roku 2018

Uvedie sa očakávaný počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia v kalendárnom roku 2018 lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok v zmysle § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z.

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku 2017/2018.

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

 

Doplňte počet žiakov v dennej forme  štúdia, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu a na ktorých škola žiada príspevok.

Počet žiakov vo večernom štúdiu

Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne (§ 54 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

Z hodnoty vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 večerná forma blok XI. R 1101, S1  žiaci 4, 5 -ročného gymnázia; R 1106 až R 1109, S1  žiaci osemročného gymnázia

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Vypĺňajú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo školy s triedami s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský + národnostnej menšiny). Uvedie sa počet žiakov vo večernom štúdiu, ktorých vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny (§ 12 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet ostatných žiakov

Uvedú sa žiaci

 V štatistickom výkaze sa tieto údaje nesledujú.

a)    oslobodení od povinnosti dochádzať do školy (§ 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

Doplňte počet žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka.

b)    študujúci podľa individuálneho učebného plánu (§ 5 ods. 4 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 

c)    ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

 

d)    diaľkového štúdia (§ 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) a dištančného štúdia (§ 54 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon),

 

e)   ktorí sa vzdelávajú v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon) (zahraničná škola).

 

 

 

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v elokovanom pracovisku

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola vzdelávanie v  elokovanom pracovisku v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody individuálne vzdelávaných

Uvedú sa počty žiakov vzatých do väzby a žiakov vo výkone trestu odňatia slobody, pre ktorých zabezpečuje škola individuálne vzdelávanie v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu (§ 33 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

V štatistickom výkaze sa tento údaj nezisťuje.

Doplňte počet žiakov príslušnej skupiny.

Celkový počet žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov školy.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná a večerná forma blok XI. R 1101, S1 + počet ostatných žiakov + počet žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

   z toho: počet žiakov s iným vyučovacím jazykom

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu žiakov s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná a večerná forma blok XI. R 1101, S1

V prípade, že ide o školu s dvoma vyučovacími jazykmi, uvedie sa údaj z výkazu s kódom jazyka národnostnej menšiny.

             počet individuálne začlenených žiakov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu začlenených žiakov v dennom.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 denná forma blok XI. R 1101, z S1 sa uvedie počet začlenených žiakov.