Externé zariadenie školského stravovania

Externé zariadenie školského stravovania

 

Všeobecné informácie

Do formuláru uvádzajú údaje o počte potenciálnych stravníkov školy v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, ktoré nemajú zriadené vlastné zariadenie školského stravovania a v zmysle  § 5 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.  im prináleží finančný príspevok na úhradu nákladov spojených so stravovaním žiakov z kapitoly MV SR.

Potenciálny stravník je každé dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, každý žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, strednej školy, strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného učilišťa a praktickej školy (vrátane internátnych škôl) v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ.

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Potenciálni stravníci – deti a žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ (okrem detí a žiakov škôl ubytovaných v školskom internáte)

Všetky deti materských škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetky deti ŠMŠ a ŠMŠI, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, VÚC, cirkevného alebo súkromného zriaďovateľa.

Všetci žiaci základných škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetci žiaci ZŠ, ZŠI, ŠZŠ a ŠZŠI, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.

Všetci žiaci stredných škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetci žiaci SŠ, SŠI, ŠSŠ, ŠSŠI, OU, OUI, PŠ a PŠI, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Uvedú sa všetci žiaci SŠ, SŠI, ŠSŠ, ŠSŠI, OU, OUI, PŠ a PŠI, ktorí nedovŕšili 15 rokov veku k 1. 1. 2017, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného alebo súkromného zriaďovateľa.

Potenciálni stravníci - deti a žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ ubytovaní v školskom internáte

Všetky deti materských škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetky deti ŠMŠ a ŠMŠ internátnej, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, VÚC, cirkevného alebo súkromného zriaďovateľa.

Všetci žiaci základných škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetci žiaci ZŠ internátnej a ŠZŠ internátnej a žiaci ZŠ, ŠZŠ, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.

Všetci žiaci stredných škôl v zriaď. pôsobnosti OÚ

Uvedú sa všetci žiaci internátnej, ŠSŠ internátnej, OU internátneho a PŠ internátnej a žiaci SŠ, ŠSŠ, OU a PŠ, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Uvedú sa všetci žiaci internátnej, ŠSŠ internátnej, OU internátneho a PŠ internátnej a žiaci SŠ, ŠSŠ, OU a PŠ, ktorí nedovŕšili 15 rokov veku k 1. 1. 2017, pre ktorú zabezpečuje stravovanie ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného alebo súkromného zriaďovateľa.

Celkový počet detí a žiakov - potenciálnych stravníkov

Súčtový údaj zodpovedá celkovému počtu potenciálnych stravníkov.