Školské stredisko záujmovej činnosti

Centrum voľného času

 

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie školské zariadenie zhodné údaje so štatistickým výkazom s termínom zisťovania k 15. 9. príslušného kalendárneho roka.

 

Vypĺňanie údajov

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Počet žiakov v záujmových útvaroch

Uvádza sa počet členov, ktorí sa zúčastňujú pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch a oddeleniach záujmovej činnosti podľa §116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Škol (MŠVVŠ SR) 15-01, R0103, S2