Špeciálnopedagogická poradňa a detské integračné centrum

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

 

Všeobecné informácie

V Eduzbere uvedie školské zariadenie údaje o

-          skutočnom počte klientov, ktorým bola v uplynulom školskom roku poskytnutá služba,

-          prepočítaný počet zamestnancov,

-          počte výkonov za predchádzajúci školský rok.

 

Vypĺňanie údajov

 

Skutočný počet klientov je počet detí vo veku od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, prijatých na základe rozhodnutia riaditeľa CŠPP, ktorým bola v uplynulom školskom roku CŠPP poskytnutá služba. Za poskytnutú službu sa považuje výkon pre dieťa, jeho zákonného zástupcu alebo učiteľa, ktorý ho vzdeláva. Za poskytnutú službu sa nepovažuje výkon spojený s ich evidenciou. Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje vzdelávanie po ukončení povinnej školskej dochádzky až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (§ 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

 

Prepočítaný počet zamestnancov (PPZ) je súčet počtu zamestnancov (okrem prevádzkových a obslužných ako napr.: vrátnik, upratovačka, ekonóm a pod.), ktorých má organizácia (CŠPP) zahrnutých do evidenčného stavu k 15.9. aktuálneho roka s pracovným úväzkom prepočítaným na plne zamestnaných (týždenný pracovný úväzok každého zamestnanca dohodnutý v pracovnej zmluve sa vydelí 37,5 hod.)

Do PPZ sa budú zahŕňať aj osoby zamestnané na Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Výpočet úväzku „dohodára“ je obdobný ako pri zamestnancoch pracujúcich na pracovnú zmluvu. Dohodnutý počet hodín, ktorý má zamestnanec odpracovať za týždeň, sa vydelí určeným týždenným pracovným časom v organizácii (37,5 hod.).   

Evidenčný prepočítaný počet zamestnancov sa vykazuje zaokrúhlene na 1 desatinné miesto.

 

Výkony

Všetky výkony  sú rozdelené  podľa priemernej časovej náročnosti do 4 kategórií ( I. – IV.).

V každej kategórii sú výkony  rozdelené podľa charakteru činnosti na:

·         Priama činnosti s klientom A

·         Priama činnosti s klientom B

·         Priama činnosti s klientom C

·         Metodická a nepriama činnosť

 

Výkony v kategórii priama činnosť s klientom – skupina A, B a C sú také odborné výkony, ktoré zabezpečujú komplexnú starostlivosť o klienta formou depistážnych, diagnostických, intervenčných, liečebno-pedagogických, poradenských, terapeutických a preventívnych aktivít s individuálnym klientom alebo skupinou. Pri vykazovaní skupinových činností v rámci tejto kategórie sa počet výkonov nenásobí počtom účastníkov v skupine.           
Výkony s dieťaťom, ktorému sa nepotvrdí zdravotné znevýhodnenie, sa vykazujú v skupine A.

Zaradenie klienta podľa zdravotného znevýhodnenia  je nasledovné:

klient

zaradenie klienta podľa zdravotného znevýhodnenia

A

s telesným postihnutím (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z.z.)  - zdravotný stav dieťaťa je stabilizovaný, chirurgická liečba je ukončená, intervencia má preventívny a monitorovací charakter, pričom nie sú pridružené ďalšie poškodenia,

s narušenou komunikačnou schopnosťou - dyslália (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z.z.),

B

s telesným postihnutím , ktorého zdravotný stav ovplyvňuje jeho  výkony v edukácii (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.),

s narušenou komunikačnou schopnosťou - zajakavosť, fonologické poruchy, poruchy rezonancie, oneskorený vývin reči, narušený vývin reči, verbálna dyspraxia, poruchy hlasu, mutizmus, brblavosť (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),

slabozrakým, zvyškami zraku, poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách),

so sluchovým postihnutím – nedoslýchavé, s kochleárnym implantátom (§ 3 ods.1 písm. a) a b) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

s vývinovými  poruchami učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z.z.),

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a so stredným stupňom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.).

C

s telesným postihnutím s pridruženými narušeniami, poruchami a poškodeniami, ktorého zdravotný stav ovplyvňuje jeho  výkony v edukácii (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.),

s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.),

s narušenou komunikačnou schopnosťou - dysfázia, dyzartria, afázia (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),

nehovoriacim (§ 3 ods. 3 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

nevidiacim (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

nepočujúcim (§ 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

hluchoslepým (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.),

nevidiacim v kombinácii s mentálnym postihnutím, so zvyškami zraku v kombinácii s mentálnym postihnutím, nehovoriacim v kombinácii s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím (§ 3 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.),

s autizmom a ďalšími pervazívnymi  vývinovými  poruchami (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z.z.),

s poruchami  aktivity a pozornosti (§ 94 ods. 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z.),

so symptomatickými poruchami reči - dieťa s iným druhom narušenej komunikačnej schopnosti než  s poruchou výslovnosti v kombinácii so  sluchovým postihnutím,  dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii so  zrakovým postihnutím,  dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s telesným postihnutím,  dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s poruchou aktivity a pozornosti,  dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s viacnásobným postihnutím (§ 94 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

Výkony v kategórii metodická a nepriama činnosť predstavujú odborné aktivity spojené s vedením agendy klientov, prípravy na priamu činnosť, vypracovanie pokynov, návrhov a odporúčaní pre ďalšiu pedagogickú a odbornú starostlivosť o klienta, intervízia, supervízia a spolupráca s odborníkmi a organizačná činnosť. Do tejto kategórie nemožno zaradiť výkony súvisiace s kariérovým rastom zamestnancov, vedením študentov počas  ich praxe, tvorbu projektov  a ďalšie činnosti, ktoré zamestnanec nemá priamo v náplni práce.

 

VYSVETLIVKY POLOŽIEK

ODVOLÁVKA NA ŠTATISTICKÝ VÝKAZ Škol (MŠVVŠ SR) xx-xx

Výkony:

kategória I

 

 

Priama činnosť s klientom

Adaptácia klienta   

Parciálna diagnostika (binokulárnych funkcií, očných pohybov, orientačná diagnostika vnímania kontrastu;  oromotoriky, naratív,  sluchovej a fonematickej diferenciácie, farebného videnia, sluchovej diferenciácie,  rozsahu zrakového poľa, sluchovej analýzy a syntézy,   fonematického uvedomovania, mikromotoriky očných pohybov,  výslovnosti na úrovni slova, priestorovej orientácie a časovej postupnosti,  spontánnej rečovej produkcie, verbálnej dyspraxie,  motoriky – hrubej, jemnej, grafomotoriky, orientačná diagnostika zrakovej ostrosti; úrovne  sociálneho vývinu,  sebaobsluhy (udržiavanie hygieny, stravovanie,  obliekanie, obúvanie),   úrovne čítania, foneticko-fonologickej  úrovne  reči, komunikačného správania,  vývinovej praxie, dynamickej praxie, priestorovej orientácie a mobility, plynulosti reči, porozumenia, kresby,  laterality)

Parciálna intervenčná činnosť  (program na očné pohyby; nácvik vizuomotorickej koordinácie s využitím špeciálnych edukačných pomôcok, vizuomotorickej koordinácie,  sebaobslužných činností; Gordiho zábavné počty; Čitateľské tabuľky)

Krátka pravidelná liečebná rehabilitácia (Schwarzova metóda, metóda konduktívnej pedagogiky,  orofaciálna stimulácia)

Inštruktáž rodiča

Metodická a nepriama činnosť

Základná administratíva: (katalógový list, vedenie školského registra a evidencia klienta v registračnom programe, potvrdenia o návšteve, rozhodnutie o prijatí klienta, odporúčanie na špeciálnu úpravu školského prostredia)

Podávanie informácií o technických rehabilitačných prostriedkoch

 

kategória II

Priama činnosť s klientom

Depistážna činnosť (rozhovor, skríning,  vyhodnotenie)

Diagnostická činnosť (diagnostika  štýlu učenia, kompenzácií, pamäti,  diagnostický špeciálnopedagogický rozbor audiogramu, zisťovanie konkrétneho dopadu sluchového postihnutia  na reč; diagnostika MLU, FMLU; diagnostika interakcie medzi rodičom a dieťaťom,  úrovne komunikačných schopností, prostredia (domáce prostredie, škola);  orientačné vyšetrenie nadmernej námahy a psychickej tenzie; diagnostický, anamnestický rozhovor,  diagnostika pozornosti, hry, úrovne písania, percepcie, funkčného zraku, rečového vývinu, reči (expresia, impresia), percepcie (zrakovej, sluchovej, hmatovej, vestibulárnej, kinestetickej, vlastnej telesnej schémy), orientačné vyšetrenie telesného vývinu, analýza videonahrávky na posúdenie jazykových schopností alebo fluencie)

Intervenčná činnosť (KIJKDOOS, Boardmaker, cvičenia na rozvoj jemnej motoriky, nácvik používania kompenzačných pomôcok,  Alik web, FONO, DysCom, Sindelar – nápravné zošity, Hypo program, nácvik čitateľských zručností, nácvik podmieňovania zvukov, metóda Dobrého štartu,  stimulačný program  funkčný, metóda fonematického uvedomovania Eľkonina, KUPUB, KUPREV, KUPOZ, KUMOT, korekčný program zameraný na  druh postihnutia, narušenia, stimulácia dieťaťa raného veku, utváranie matematickej symboliky a matematických schopností, nácvik sociálnej komunikácie, rozvíjanie porozumenia reči, stimulácia morfologicko-syntaktickej roviny reči, stimulácia lexikálno-sémantickej roviny reči, nácvik správnej výslovnosti, foneticko-fonologická terapia, terapia zajakavosti, nácvik používania AAK, komunikačný tréning partnerov v AAK)

Liečebná rehabilitácia (psychomotorické cvičenia, bazálna stimulácia, koncentrovaná – pohybová terapia, Bobathova metóda, vodoliečba, masáže, tanečno-pohybová terapia, multisenzoriálna stimulácia, fyzikálna terapia, Vojtova metóda, Kabátova metóda, senzomotorická stimulácia, kondičné cvičenia na rehabilitačných zariadeniach, nácvik špecifických funkcií  pohybového systému, mäkké techniky)

Sociálnoprávne poradenstvo

Poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie

Poradenstvo v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchova k manželstvu a rodičovstvu

Webové poradenstvo

 

Metodická a nepriama činnosť 

Odborné posúdenie správ a postupov

Záznamy o klientovi, odporúčania, pokyny (zbieranie anamnestických dát pred vyšetrením,  osobný spis klienta; odporúčanie na odklad začiatku povinnej školskej dochádzky, na pridelenie asistenta učiteľa, na oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzania do školy,  na preradenie žiaka do inej školy a školského zariadenia, na špeciálnu úpravu učebných plánov, úprav v učebných predmetoch, na zaradenie dieťaťa na adaptačný a diagnostický pobyt v školách a školských zariadeniach,  pre odbor sociálnych vecí a rodiny, k celoplošnému testovaniu (Maturita, Testovanie 9); vypracovanie  pokynov na rôzne formy výchovy a vzdelávania, pokynov k celoplošnému testovaniu (Maturita, Testovanie 9), návrhov na riešenie konkrétnych pedagogických problémov, námetov na úpravu podmienok; zostavenie diagnostického súboru pre vyšetrenie  podľa individuálnych potrieb klienta)

 

 

 

kategória III

Priama činnosť s klientom

Komplexná diagnostická činnosť (zrakových funkcií, vývinovej úrovne dieťaťa, v oblasti profesijnej orientácie, diagnostické pozorovanie prejavov u dieťaťa, žiaka v rodine, v škole,  osobnosti, diagnostické skúšanie - zisťovanie úrovne školských vedomostí a zručností, predškolských a školských schopností, úrovne matematických schopností)

Komplexná intervenčná činnosť (stimulácia dieťaťa školského a predškolského veku, stimulačný program vývinový, individuálna edukácia, Inštrument kognitívneho obohacovania podľa Feuersteina,  reedukačný program, kompenzačný program, krízová intervencia)

Terapeutická činnosť (arteterapia, EEG biofeedback, neurofeedback, socioterapia, terapia hrou,  psychoterapia, rodinná trapia, montessori terapia, terapia prostredníctvom umeleckých médií, muzikoterapia, relaxačné cvičenia, snoezelen, logoterapia, činnostná terapia, canisterapia, hipoterapia, HRV biofeedback)

Špeciálnopedagogické poradenstvo (metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov,   výcvik rodiča ambulantne, výcvik rodiča počas intervenčnej starostlivosti, výber, testovanie, nácvik používania kompenzačných a rehabilitačných pomôcok, PC – programy, uvedenie do problematiky priestorovej  orientácie samostatného pohybu ZP na zisťovanie úrovne dieťaťa v POSP) 

Terénne špeciálnopedagogické poradenstvo (práca s rodičom v domácom prostredí rodiny, príprava učiteľa bežnej školy na vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením, účasť na rodičovských združeniach)

Psychologické poradenstvo (zamerané na kognitívny, osobnostný a sociálny   vývin dieťaťa)

Metodická a nepriama činnosť 

Tvorba stimulačných a intervenčných programov (vypracovanie správ o sociálnom prostredí dieťaťa,  vypracovanie dlhodobého a krátkodobého  rehabilitačného plánu, vypracovanie pokynov k IVVP, vypracovanie návrhov na prijatie žiaka so ŠVVP do školy, vypracovanie a používanie školskej dokumentácie a dokumentácie terénneho špeciálneho pedagóga, príprava a tvorba stimulačných programov  a metodických materiálov)

Modifikácia textov, materiálov a pomôcok

Supervízia

Evaluácia výsledkov diagnostiky

Medializácia  činnosti CŠPP

 

 

kategória IV

Priama činnosť s klientom

Diagnostika všeobecných rozumových schopností

Preventívna činnosť (preventívne programy s rizikovými skupinami rodičov deti so zdravotným postihnutím, preventívne besedy so žiakmi)

Metodická a nepriama činnosť

Vypracovanie správ, plánov a pod. (vypracovanie  Plánu starostlivosti o dieťa, žiaka (ročný) terénnym špeciálnym pedagógom, vypracovanie správ zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia,  vypracovanie správ zo psychologického vyšetrenia, vyhotovenie informačných brožúr a ich distribúcia)

Organizačná činnosť (krátkodobé rehabilitačno-reedukačné pobyty pre rodiny s deťmi, školenia a odborné semináre, kurzy, prednášky, exkurzie; spolupráca s OZ, inými právnickými osobami a verejnosťou; prevádzkovanie depozitára kompenzačných pomôcok)

 

 

Skutočný počet klientov

Uvedie sa skutočný počet klientov - detí a žiakov vo veku od narodenia do ukončenia prvej prípravy na povolanie prijatých do školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z.), ktorým bola v uplynulom školskom roku poskytnutá služba.

 

Prepočítaný počet zamestnancov

 

 Uvedie sa prepočítaný počet zamestnancov podľa  stavu k 15.9.2017